CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS

Saturday, May 23, 2009

Ulasan dan Analisis Artikel Jurnal kajian tindakan


TAJUK:JURNAL 1:

Penyesuaian pengajaran untuk pelajar-pelajar masalah pembelajaran: satu projek kajian tindakan.

Oleh: Bentley ParkerJURNAL 2:


Satu Penerokaan Kajian Tindakan Dalam Penyepaduan Pemilihan Pelajar dan Aktiviti Kesenian Dalam Kelas Tahun 6 Pengajian Sosial.

Oleh: Courtney Kosky, West Virginia University Reagan Curtis, West Virginia University)JURNAL 3:


Satu projek kajian tindakan: Perspektif pelajar pada pembelajaran kumpulan kecil dalam kimia

Satu projek kajian tindakan: Perspektif pelajar pada pembelajaran kumpulan kecil dalam kimia

Oleh: Marcy Hamby Towns, Kelley Kreke, Amanda FieldsTUJUAN KAJIAN :JURNAL 1:


Untuk menentukan strategi-strategi pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru-guru kepada pelajar-pelajar .JURNAL 2:


Penyelidik menerokai bagaimana menyepadukan seni dalam pendidikan sains sosial boleh meningkatkan peyertaan pelajar dan motivasi serta kesan pencapaian pelajar melalui peningkatan motivasi dan penyertaan. Matlamat utama projek ini adalah untuk melibatkan pelajar secara aktif dalam pengajian mereka dengan menggunakan pelbagai kaedah dengan menggabungkan teori Multiple Multiple Intelligence.JURNAL: 3


Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan pelbagai kemahiran melalui pembelajaran berkumpulan kecil dan memudahkan pemahaman yang lebih banyak. Matlamat kajian ini adalah untuk melibatkan diri pelajar dalam pembelajaran berkumpulan kecil, untuk mencari bagaimana aktiviti-aktiviti itu boleh memperbaiki melalui cadangan-cadangan pelajar, dan untuk mempelajari bagaimana tanggapan pelajar itu ke atas pembelajaran berkumpulan kecil.
SAMPEL:

JURNAL:1


Enam orang guru.JURNAL:2


Kelas pengajian sosial tahap enam( kerjasama dengan Program Pendidikan Guru tahun 5).JURNAL:3


- Mahasiswa-mahasiswa semester pertama fizik kimia


- 32 orang pelajar (17 wanita dan 15 lelaki)


- 25 pelajar dalam bidang sains manakala 7 pelajar dalam bidang kimiaSETTING:


JURNAL:1


Sekolah pertengahan di persekitaran SubbandarJURNAL:2


- kelas


- sekolahJURNAL:3


Sebuah Universiti besar di Amerika Syarikat Midwestern.PROSUDER:


JURNAL:1


- Mengenalpasti masalah melalui pertanyaan 5 soalan (soal selidik) kepada guru mengenai pengalaman, pengetahuan, dan strategi pengajaran dalam kelas-kelas mereka.


- Pengumpulan data melalui jawapan pertanyaan daripada guru-guru.

- Merancang 2 strategi pengajaran iaitu KWL yang telah dicipta oleh Ogle (1986), dan satu jaringan biasa (web simple). kedua-dua kaedah ini digunakan bagi membina kemahiran-kemahiran organisasi.


- Bertindak melaksanakan pengajaran kepada guru-guru tersebut tentang strategi pengajaran tersebut.


- Guru-guru itu menjalankan 2 strategi itu kepada pelajar selama tempoh 4 minggu.


- Mengumpulkan data


- Menganalisis data


- RefleksiJURNAL:2


- Mengenalpasti masalah bahawa pelajar-pelajar tahap enam tidak selalu melihat kepentingan sains sosial kerana guru menumpukan kepada matematik dan kebolehan membaca dan menulis.


- Merancang untuk menyepadukan Arts dalam pendidikan sains social bagi meningkatkan penyertaan pelajar dan motivasi serta pencapaian mereka melalui motivasi da penyertaan mereka.


- Bertindak melaksanakan kaedah tersebut.


- Mengumpul data.


- Menganalisis data.


- Refleksi dan menilai hasil dapatan sama ada berjaya ataupun tidak.JURNAL:3


- Mengenalpasti masalah iaitu Negara mengadakan reformasi dalam sains, matematik, kejuruteraan, dan teknologi (SME&T) dan diseru supaya memberi penekanan dan tumpuan daripada pengajaran kepada pembelajaran.


- Perancangan iaitu mengadakan aktiviti-aktiviti pembelajaran secara kumpulan kecil yang membangunkan kemahiran-kemahiran untuk komunikasi, kerja berpasukan, pemikiran kritis, dan pembelajaran sepanjang hayat. Selain itu ia juga merupakan kaedah mempertingkatkan pencapaian, menarik dan mengekalkan wanita dalam (SME&T) mengkhusus, dan membangun "kemahiran hidup profesional".


- Pelaksanaan iaitu setiap kumpulan kecil melaksanakan pembelajaran yang berbeza-beza. Sama ada kumpulan-kumpulan itu menyelesaikan masalah-masalah, menjalankan makmal-makmal terbuka, memberi persembahan-persembahan, atau menyediakan untuk kuiz atau peperiksaan, membincangkan maklumat dalam satu kumpulan memerlukan penuntut menjadi lebih aktif dalam pengajian mereka.


- Pengumpulan data


- Pemerhatian


- Penganalisian Data


- RefleksiPENGUMPULAN DATA:JURNAL: 1


- Penyelidik memberikan soal selidik iaitu 5 soalan kepada guru-guru tersebut berkenaan pengalaman, pengetahuan dan strategi yang digunakan di dalam kelas mereka


- Selepas mengumpul data melalui soal selidik tadi, penyelidik bertindak dengan mengajar guru-guru tersebut dua strategi pembelajaran khusus: KWL yang telah dicipta oleh Ogle (1986), dan satu jaringan biasa (web simple), kedua-dua digunakan bagi membina kemahiran-kemahiran organisasi.


- Kemudian penyelidik membuat tinjauan lanjutan yang mengkaji pemahaman mereka menggunakan strategi-strategi pembelajaran khusus dalam bilik darjah dan kepercayaan mengenai keberkesanan strategi-strategi ini semasa mengajar pelajar masalah pembelajaran.JURNAL: 2


- Pemerhatian dari permulaan penyertaan pelajar dalam kelas dengan menggunakan pelbagai kaedah dengan menggabungkan Teori Multiple Intelligence.


- Simpan jurnal refleksi pengajaran untuk merekod artau merakam komunikasi-komunikasi tersebut termasuk mencatat nota atau catatan harian bagaimana Sesuatu aktiviti itu di jalankan dan sekiranya terdapat sebarang pengubahsuaian yang perlu diibuat untuk pelajaran masa hadapan.


- Mencatat tahap penyertaan pelajar pada setiap pelajaran dan aktiviti.


- Memberi penilaian Multiple Intelligen tidak formal secara atas talian kepada pelajar pada permulaan kajian untuk mendalami minat pelajar dan kekuatan pelajar.


- Hasil daripada penilaian Multiple Intelligen digunakann sebagai panduan untuk mencipta rancangan pelajaran dan plan-plan pembelajaran


- Kaji selidik mengenai sikap pelajar dari mula hingga berakhirnya projek kajian tindakan.


- Meminta pelajar memberi respon terhadap pengajaran selepas selesai sesi pengajaran dengan memberikan kadar skala 1 hingga 10.


- Pelajar memberi maklum balas secara bertulis mengenai teknik pengajaran yang digunakan oleh guru atau kegiatan aktiviti yang dijalankan dalam pembelajaran sama ada mereka berminat ataupun tidak.JURNAL: 3


- Nota-nota lapangan dan jawapan-jawapan pelajar-pelajar untuk satu soal selidik terbuka termasuk data untuk kajian ini.


- Pemerhatian-pemerhatian bilik darjah dan perbualan -perbualan tidak rasmi antara pelajar dan profesor di luar kelas telah direkodkan sebagai nota-nota lapangan dengan tujuan menghuraikan peristiwa-peristiwa yang mengambil tempat semasa aktiviti-aktiviti pembelajaran kumpulan kecil.


- Di akhir semester satu soal selidik diberi kepada 30 daripada 31 orang pelajar.PENGANALISIAN DATA:


JURNAL:1


- Penyelidik menanalisis data melalui soal selidik yang diberi iaitu melalui kaedah kualitatif.


- Penyelidik menanalisis data melalui jawapan-jawapan yang diberi oleh guru mengikut kadar purata.JURNAL: 2


- Analisis data adalah proses berterusan sepanjang kajian dijalankan.


- Reaksi guru mengikut pengumpulan data yang dikumpul dan merancang pengajaran seterusnya.


- Analisis daripada komen-komen pelajar terhadap aktiviti-aktiviti di dalam bilik darjah.


- Seandainya pelajar minat terhadap sesuatu kegiatan yang dijalankan oleh guru maka kegiatan atau aktiviti tersebut tidak akan disingkirkan.

- Menggunakan kaedah kualitatif.JURNAL : 3


- Analisis data menggunakan kaedah kuantitatif dan kualitatif.


- Menganalisis soal selidik dengan menggunakan skema pengekodan terbuka.


- mewujudkan satu transkrip yang mengumpulkan data daripada soalan.


- Membaca transkip


- Selepas merekod transkip, penyelidik bertemu dan berbincang secara rasional tentang pengekodan skema individu dan membangunkan satu usaha sama pengekodan skema.


- Kemudian menganalisis semula data secara individu dan membina kategori kod kumpulan.


- Nota-nota lapangan penyelidik guna sebagai sokongan atau bukti yang sah.


- Perbincangan berperingkat untuk membantu membentuk satu keputusan.HASIL KAJIAN:


JURNAL: 1


Kajian tindakan ini telah berjaya dilaksanakan oleh guru dalam pengubahan kaedah mengajar dengan menggunakan kaedah KWL dan web simple. Terdapat guru mendapati pelajar mereka dapat mengikuti kaedah ini dengan baik sekali. Pelajar merasakan kaedah yang digunakan ini memudahkan mereka mengingat dan dapat menyelesaikan masalah dengan baik.JURNAL: 2

Kajian tindakan ini telah berjaya kerana penyertaan pelajar amat tinggi, mereka seronok melibatkan diri dalam bilik darjah, dapat memotivasikan diri, sedia berbincang dan bertanya soalan dan sebagainya.JURNAL: 3


- Aktiviti-aktiviti pembelajaran kumpulan kecil telah membuktikan bahawa mereka telah mendapat yang hasil positif seperti pencapaian tinggi, bertambah sikap positif terhadap bidang subjek yang mereka belajar, harga diri yang lebih tinggi, dapat menerima perbezaan antara rakan sebaya, ketabahan tinggi,ingatan yang kuat dan meningkatkan konsepsi dalam bidang pendidikan.


- Pelajar merasakan aktiviti ini dapat membangunkan perasaan bermasyarakat dalam bilik darjah, saling bantu-membantu untuk lebih memahami iaitu seorang pelajar yang pandai membantu seorang pelajar yang lemah, perkongsian dalam penyelesaian masalah dan sentiasa berada dalam satu matlamat iaitu sama-sama memperolehi kefahaman yang tinggi di dalam satu kumpulan.


0 comments: